Fotografija


Fotografija je umetnost, primena i praksa stvaranja trajnih slika snimanjem svetlosti, bilo elektronski pomoću senzora slike, ili hemijski pomoću materijala osetljivog na svetlost kao što je fotografski film.